Gebruiksvoorwaarden website Arcas Trading BV

Algemeen

U mag deze webdocumentatie en de gegevens op deze webdocumentatie gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Arcas Trading BV, hierna te noemen Arcas, kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Arcas. De teksten, afbeeldingen en andere items in de webdocumentatie worden door het auteursrecht beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina on line te kunnen bekijken. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arcas verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de auteurswet niet nodig is. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Gebruik van deze beeldmerken is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.

Aanbrengen van een hyperlink naar (een onderdeel van) de website van Arcas

U mag op uw eigen website zonder toestemming een link aanbrengen naar pagina's van Arcas-website. De webpagina van de Arcas-website moet volledig worden afgebeeld in een aparte pagina en het URL-adres van de Arcas-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Arcas. Tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen mag geen betaling worden gevraagd voor het aanbrengen van een hyperlink naar pagina's van de Arcas website.

Links naar andere websites beheerd door Arcas

Deze webdocumentatie bevat links naar andere websites. Ook het gebruik daarvan is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid van Arcas

Arcas streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Arcas hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiƫle compensatie.