Leverings- en betalingsvoorwaarden Arcas Trading BV

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1  Arcas Trading BV is de gebruiker van deze leverings- en betalingsvoorwaarden en zal hierna worden aangeduid als 'wij'.
1.2  Onder wederpartij wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbieding richten, degene die aan ons aanbiedingen richt en diegene die aan ons een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan (w.o. een koopovereenkomst) en voorts degene tot wie wij in enige rechtsbetrekking staan.
1.3  De in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van al onze aanbiedingen, van alle aan ons verstrekte opdrachten, van alle door ons gesloten overeenkomsten, van alle door ons gegeven adviezen, alsmede van alle overige in de toekomst met ons aan te gane rechtsbetrekkingen terzake van levering van zaken.
1.4  Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk met ons zijn overeengekomen.
1.5  Verwijzing van de wederpartij naar de toepasbaarheid van door haar gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1  Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.
2.2  Afbeeldingen en beschrijvingen van onze producten en zaken in de door ons gezonden bescheiden zijn niet bindend ten aanzien van de constructie en vormgeving van de te leveren zaken en uit te voeren opdrachten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen

3.1  Opgegeven prijzen zijn inclusief verpakking en exclusief transportkosten en BTW tenzij anders in onze aanbieding is vermeld. De prijzen zijn eveneens inclusief transportkosten tenzij zaken worden geleverd voor een bedrag lager dan in onze aanbiedingen vermelde zaakswaarde. In dat geval betaalt de wederpartij een bijdrage in de transportkosten.
3.2  De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen, monetaire verhoudingen van binnen- en buitenlandse valuta, invoerrechten, belastingen en andere heffingen. Wijzigingen in een of meer van deze factoren, voordat de levering heeft plaatsgevonden, geeft ons het recht naar onze keus de koop geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren, dan wel de prijs zodanig aan te passen dat daarin de ingetreden wijzigingen op billijke wijze zijn verdisconteerd.
3.3  Prijsverhogingen voortvloeiende uit, op verzoek van de wederpartij, verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
3.4  Verzuim van de wederpartij maakt een einde aan ons verzuim ingeval wij in verzuim zouden zijn. Gedurende het verzuim van de wederpartij is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen. Kosten ontstaan doordat de wederpartij in verzuim is, worden door ons in rekening gebracht.

Artikel 4. Levering

4.1  Opgegeven levertijden of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering of oplevering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn. De opgegeven leveringstijden of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de opdracht, door ons bestelde materialen of onderdelen.
4.2  Zaken boven een in onze aanbiedingen vermelde waarde worden in Nederland franco geleverd en op de door ons vastgestelde tijdstippen die door ons aan de wederpartij tijdig zullen worden opgegeven. De wederpartij is gehouden de zaken in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (w.o opslag, vracht en overige kosten) conform het bij ons -of plaatselijk- geldend tarief, aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.
4.3  Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook al is de eigendom van de zaak door ons nog niet overgedragen.

Artikel 5. Reclamaties

5.1  De wederpartij is gehouden de zaken, zodra deze door hem zijn ontvangen, te keuren en vast te stellen of de zaken in orde zijn of de werkzaamheden in overeenstemming met de opdracht zijn uitgevoerd.
5.2  Reclamaties ten aanzien van de door ons geleverde producten en van factuurbedragen, dienen uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de zaken respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft, bij gebreke waarvan het recht tot reclamatie zal komen te zijn vervallen.
5.3  Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de wederpartij binnen tien werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken schriftelijk bij ons te reclameren bij gebreke waarvan het recht tot reclamatie zal komen te zijn vervallen.
5.4  Zonder afbreuk te doen aan artikel 5.2 en 5.3 vervalt het recht tot reclamatie in elk geval na verloop van één jaar na ontvangst van de zaken.
5.5  Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamatie opleveren.
5.6  Reclamaties met betrekking tot een deel van de geleverde zaken, laten de verplichtingen van de wederpartij met betrekking tot de andere producten of onderdelen van de overeenkomst onverlet.
5.7  Ingeval wij (onderdelen) van een product vervangen worden wij eigenaar van de te vervangen (oude) producten.

Artikel 6. Betaling

6.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
6.2  Indien de wederpartij niet binnen 30 dagen na factuur betaalt, is de wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim.
6.3  Verrekening is niet toegestaan tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.4  Betaling dient te geschieden in Euro, dan wel indien zulks schriftelijk is overeengekomen, in buitenlandse valuta tegen de koers van de dag die is overeengekomen, bij gebreke waarvan betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta tegen de koers van de dag der betaling.
6.5  Bij niet betaling binnen de in sub 6.1 genoemde termijnen, is een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag van de in sub 6.1 genoemde betalingstermijnen.
6.6  Bij niet betaling binnen de in sub 6.1 genoemde termijnen, hebben wij het recht het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met de kosten van invordering, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten en alle overige kosten als gevolg van door ons geleden schade. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met rente zulks met een minimum van € 150,00.
6.7  De wederpartij is niet gerechtigd op grond van gestelde gebreken in de zaak of op grond van gesteld niet goed uitvoeren van de opdracht, of om welke reden dan ook de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig door ons schriftelijk is erkend. In dat geval is de wederpartij gerechtigd de betaling van maximaal 15% van de betrokken zaak op te schorten totdat het gebrek is hersteld.
6.8  Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zullen de verbintenissen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1  Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons krachtens gesloten en nog te sluiten overeenkomsten aan de wederpartij afgeleverde en af te leveren zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel voldaan is.
7.2  Zolang de eigendom van de afgeleverde zaak niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verkopen, verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
7.3  De wederpartij is gehouden onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.
7.4  Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekort schiet of wij goede grond hebben te vrezen dat hij in zijn verplichtingen zal tekort schieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
7.5  Indien wij goede grond hebben te vrezen dat de wederpartij in zijn verplichtingen tekort zal schieten, zijn wij bevoegd om de levering van de zaken uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

Artikel 8. Overmacht

8.1  Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst, schriftelijk, te ontbinden, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voor zover wij tengevolge van deze ontbinding een voordeel zouden genieten dat wij bij een behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet zouden hebben genoten.
8.2  Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door onze eigen leveranciers, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, terreur of oorlog, brand of noodweer alsmede verlies of beschadiging tijdens transport, staking, epidemieën, overstromingen, etc.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1  Behoudens onze aansprakelijkheid krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect.
9.2  Onze aansprakelijkheid reikt niet verder dan die van onze leveranciers.
9.3  Wij zijn niet aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik, foutief omgaan met of gebruik van door ons geleverde zaken.
9.4  Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande verjaart elke rechtsvordering tot schadevergoeding, voorzover wettelijk toelaatbaar, in ieder geval door verloop van één jaar nadat de wederpartij met de schade bekend had behoren te zijn.
9.5  Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande is onze aansprakelijkheid te allen tijden beperkt tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1  Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Bevoegde rechter

11.1  Alle geschillen, die uit onze overeenkomsten voortvloeien of daarmee verband houden, zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de binnen ons vestigingsgebied bevoegde rechter.

--